يوبيكو Yubico

طلب

YubiKey Nano is the world’s smallest one-time password token, smaller than a SIM card, providing the same authentication and security properties of a standard YubiKey. It is designed to stay inside the USB-slot once inserted, as it cleanly fits inside of a USB port.

طلب
YubiKey in Black

Has the capability for 2 identities (“Slots”) when programmed with the Personalization tool. This YubiKey comes with a lifetime subscription for the YubiCloud validation service, pre-configured in identity slot 1 and slot 2 blank. The free personalization tool (for Windows, Mac OS X and GNU/Linux) allows re-configuration for other schemes.

طلب

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.